#806-809 Jinfeng Building, Pailou Ji Area, Wanjiang District, Dongguan, China

Plastic, HDPE ,PE, Plastic, HDPE / LDPE / PP